نتیجه عملیات ساچمه زنی چگونه کنترل می شود؟

تأیید اینکه آیا عملیات ساچمه زنی صحیح است یا خیر، به عهده ناظرینی که معمولاً ازطرف کارفرما تعیین میگردد، می باشد. ازاین رو ابتدا لازم است مشخص نمود مواد ساینده درکدام صنعت و با چه هدفی استفاده میگردند؟

تمیزکاری:

اگر ساچمه زنی با هدف زدودن ماسه های سوخته، پوسته های آهنگری و عملیات حرارتی، آلودگی های جوی مانند برخی اکسیدها و یا لجن وخزه های دریایی، آلودگی های چرب و یا لعابهای پوسیده که نیاز به بازسازی دارند و با هدف زیباسازی مطرح باشد، براق شدن سطح قطعه با چشم غیرمسلح در زمان معین، مرجعی معتبر برای ختم عملیات وپذیرش کالا میباشد.

خالی

کنترل عملیات ساچمه زنی

خالی

اما گاهی بخصوص درشرایطی که سازه های تمیز شده در منطقه ی مرطوب باشند، تا زمان طولانی سطح تمیزشده براق نمی ماند. در این موارد روش چشمی به عنوان مرجع و استاندارد بین طرفین  توافق میشود. درکشورهای مختلف ازاستانداردهای متفاوتی استفاده میشود، اما معروفترین آنها که به صورت بین المللی مبنا قرارداده شده استاندارد سوئدی تمیزی سطح میباشد. این روش چشمی بوده واعتبارآن برمبنای درصد تمیز شدن سطح میباشد و بطورخلاصه میتواند به شرح زیرطبقه بندی گردد:

خالی

استاندارد سوئدی

 مشخصات تمیزی سطح از نگاه استاندارد سوئدی

خالی

جدول تبدیل

جدول تبدیل استانداردهای سطح درکشورها و انستیتو های معتبرمختلف

خالی

پرداخت سطح:

شکل میکرومتریک صفحه فلز را که پروفیل سطح هم نامیده می شود، به وسیله خیلی از دستگاههای مطمئن و دارای خصوصیات مختلف میتوان اندازه گیری کرد. برای شناخت پرداخت سطح پارامترهای پرداخت آریتمتیک آرآی(متوسط) و حداکثر پرداخت  آرماکزیمم استفاده می شود. به غیر از اینها برای آنالیز گسترده از پارامترهای آر زد-آر تی- پی سی هم استفاده می شود.

خالی

آماده سازی سطح:

یکی ازمهمترین دلایل ساچمه زنی خصوصاً توسط گریت و یا مخلوط شات وگریت، آماده سازی سطح برای پذیرش رنگ، لعاب، آبکاری و… می باشد. با توجه به اینکه سطح فلزات یا فاقد زبری بوده و یا اینکه دارای زبری غیریکسان میباشد، توسط فرایند شات بلاست ابتدا سعی برایجاد سطحی زبر نموده، آنگاه با استفاده از ساچمه، برای یکدست نمودن نوک تیز زبری ها اولاً اندازه آنها را یکسان کرده و سپس دارای نقطه برخوردی غیرتیز میگردند.

خالی

پرداخت سطح

خالی

 اگراین نقاط تیز از روکش بیرون زده باشد، پس از اولین زنگ زدگی از همان نقطه کل فلز اکسید خواهد شد. با توجه به اینکه چشم درچنین حالتی قادربه تشخیص نخواهد بود از وسایلی مانند زبری سنج برای تصدیق عملیات بهره میبرند.

ساچمه کوبی:

جهت حصول اطمینان ازنتیجه عملیات ساچمه کوبی(شات پینینگ) قبل ازهرچیز باید به مشخصات فنی قطعه مورد نظر توجه کرد، آنگاه به ساچمه کوبی درزمان، سرعت و زاویه معین اقدام نمود و با سعی وخطا به مشخصات مورد نظر دست یافت.

برای اطمینان از این مسئله لازم است به گرافها و بررسی توسط تجهیزاتی مثل تست المن و پوشش سنج  مراجعه شود.

خالی

Capture

خالی

تست آلمن

خالی

امروزه برای صرفه جویی دربرخی از این هزینه ها به آرشیو عملیاتی کارهای قبلی انجام شده مراجعه میگردد. آرشیو ذوب فلزات اکبری شامل مواردی ازاین اطلاعات بوده که مشتریان عزیز با شرکت در کلاسهای آموزشی امکان دریافت و بهره گیری از این اطلاعات را خواهند داشت.