صنایع گوناگون

 

 

 

 

 

جدول پیشنهادی انتخاب شکل، سایز و اندازه سختی ساینده براساس پروسه مورد نیاز در صنایع گوناگون

 

کاربرد در صنایع گوناگون

L سختی ۵۳۰-۳۹۰ ویکرز                 P سختی ۶۱۰-۴۷۰ ویکرز                 H سختی ۷۱۰-۵۷۰ ویکرز