صنایع ریخته گری

 

جدول پیشنهادی انتخاب شکل، سایز و اندازه سختی ساینده براساس پروسه مورد نیاز در صنایع ریخته گری

جدول شماره (۱)

کاربرد ریخته گری1

 

جدول شماره (۲)

کاربرد ریخته گری2

L سختی ۵۳۰-۳۹۰ ویکرز