صنایع ساختمان

 

 

جدول پیشنهادی انتخاب شکل، سایز و اندازه سختی ساینده براساس پروسه مورد نیاز در صنایع ساختمان

 

کاربرد در صنایع ساختمان

L سختی ۵۳۰-۳۹۰ ویکرز                 P سختی ۶۱۰-۴۷۰ ویکرز