صنایع هوا فضا، دریایی و ریلی

 

جدول پیشنهادی انتخاب شکل، سایز و اندازه سختی ساینده براساس پروسه مورد نیاز در صنایع هوافضا، دریایی و ریلی

 

کاربرد در صنایع هوافضا، دریایی و ریلی

L سختی ۵۳۰-۳۹۰ ویکرز                 P سختی ۶۱۰-۴۷۰ ویکرز