تندیس1
کسب استاندارد ملی ۳-۱۳۶۸۶ در تولید ساچمه شکسته(گریت) فولادی پر کربن

خالی

کارخانه ذوب فلزات اکبری در راستای موفقیتهای پیشین خود، اینک پس از گذشت یک سال از دریافت استاندارد ملی برای ساچمه های کروی، موفق به دریافت نشان استاندارد ملی ۳-۱۳۶۸۶ برای تولید ساچمه های شکسته(گریت) فولادی پر کربن گردیده است.

گواهینامه استاندارد ملی 3-13686برای محصولات شکسته(گریت)
گواهینامه استاندارد ملی ۳-۱۳۶۸۶برای محصولات شکسته(گریت)